Vedtægter

Foreningens navn og hjemsted

§ 1.
Foreningens navn er Hobro Ro- og Kajakklub; binavn er Hobro Roklub. Klubben er hjemmehørende i Mariagerfjord kommune. Klubbens stander er en hvid vimpel med grøn kant og med tre grønne bølgelinier.
Foreningen er medlem af DFfR, DKF, DIF og underlagt disse foreningers love, retningslinjer og vedtægter.

Formål

§ 2.
Foreningens formål er at give medlemmerne,fortrinsvis børn og unge, adgang til at udøve ro- og kajaksport.
Foreningen driver folkeoplysende virksomhed, som er almennyttig og kontinuerlig (løbende over året).
Foreningen tilbyder deltagelse i aktiviteter i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser.

Medlemmer

§ 3.
Som aktive medlemmer i klubben kan enhver optages.
Aktive ungdomsroere under 18 år kan optages når forældre/værges samtykke foreligger.
Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
Frigivne medlemmer, det vil sige medlemmer der har gennemført et begynderkursus på tilfredsstillende vis, skal kunne opfylde kravene om svømmefærdighed i DFfR for roning eller DKF for kano- og kajakroning.
Passive medlemmer optages af bestyrelsen.
Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingent

§ 4.
Kontingentet, der skal betales på en af kassereren anviste måder, vedtages for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen skal sørge for registrering af medlemskredsen.
Kontingent for passive er mindst 100,- kr. årligt.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte kontingentet, eller fritage et medlem for kontingent.
Er kontingentet ikke indbetalt to måneder efter sidste rettidige betalingsdato, slettes medlemskabet og
kan først optages igen, når det skyldige beløb er indbetalt til klubben.
Intet medlem har ret til at benytte klubbens materiel før kontingentet er betalt.
Indberetning om udelukkelse kan ske til Dansk Idrætsforbunds Amatør- og ordensudvalg.

Bestyrelse

§5
Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Bestyrelsen vælger af sin midte: formand,næstformand, kasserer, og sekretær. Desuden uddeler bestyrelsen følgende poster blandt medlemmerne:rochef, langtursrochef, kaproningschef, ungdomsleder, materialeforvalter, og en kajakchef.
Ved forfald i utide, supplerer bestyrelsen sig selv med suppleanterne, der overtager den udtrædendes valgperiode.
Til varetagelse af de daglige praktiske og idrætslige opgaver, kan bestyrelsen nedsætte de nødvendige udvalg. Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer, og udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang og økonomiske beføjelser og kompetencer.
Formand og kasserer må kun besidde denne ene post.
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer, hvoraf et skal være formand eller kasserer er til stede.
Afstemning sker ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed, gør formandens, i hans fravær næstformandens, stemme udslaget.
Ethvert bestyrelsesmedlem kan kræve skriftlig afstemning.

Regnskab og revision

§6
Foreningens midler forvaltes af bestyrelsen, der på den ordinære generalforsamling fremlægger det af revisorerne godkendte regnskab.
Foreningens likvide formue placeres på en konto i en bank eller sparekasse i Mariagerfjord kommune.
Overskud ved foreningens folkeoplysende virksomhed kan ikke tilfalde enkeltpersoner, men skal overføres til næste regnskabsår og anvendes inden for folkeoplysningslovens område.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til den 31.december og skal minimum indeholde et driftsregnskab og en status.
Regnskabet skal være revideret inden generalforsamlingen og underskrives af formand, kasserer og revisorer. Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed, samt kontrollere at der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens diverse konti, herunder bankkonti.
Revisionen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn i foreningen.
Foreningen tegnes af formand og kasserer eller næstformand i forening. Ved optagelse af lån og ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Lån på klubbens vegne kan kun optages af bestyrelsen.
Intet bestyrelsesmedlem kan hæfte personligt for klubbens gæld.

Generalforsamling

§ 7
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreningen.
Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i lokale blade eller meddelelse til hvert enkelt medlem.

Alle aktive medlemmer har møde- og stemmeret og er valgbare. Dog bortfalder denne ret, hvis medlemmet er i kontingent-restance. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt. Passive medlemmer har møderet, men ikke
stemmeret.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal medlemmer.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse
af kontingenter for den kommende sæson
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert anden år, således at 3 er på valg i lige år, og 4 i ulige år.
Suppleanter er på valg hvert år.
Revisorer og revisorsuppleant er valgt for 1 år ad gangen.

Et flertal af bestyrelsen, herunder formand og kasserer, skal være myndige.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted. Dog ikke ændringsforslag der kan fremsættes på mødet.
Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot et stemmeberettiget medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmer gælder ikke.

Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og formanden for foreningen.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt formanden, eller 3 bestyrelsesmedlemmer eller 10 procent af de aktive medlemmer skriftligt udtrykker ønske herom.

Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel, som bestemt i § 7.

Ved anmodning fra medlemmerne skal indkaldelse ske senest en måned efter modtagelse.

Vedtægtsændringer

§ 9
Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver lovlig generalforsamling, men kun med 2/3 stemmers flertal. I øvrigt træffes alle afgørelser ved almindeligt flertal, dog undtaget klubbens ophævelse, jævnfør §12.

Doping

§ 10
Foreningens medlemmer er forpligtet til, at overholde det for danske organisationers tiltrådte internationale dopingreglement, samt på foranledning af Danmarks Idrætsforbund eller Anti Doping Danmarks kontrollanter, at afgive dopingtest.

I tilfælde af positiv dopingtest, dømmes der efter det tiltrådte internationale dopingreglement.

Eksklusion

§ 11
Medlemmerne må i et og alt rette sig efter det af bestyrelsen vedtagne reglement og andre bestemmelser.
Ved grove overtrædelser af reglementet og andre bestemmelse kan en enig bestyrelse formene et medlem adgang til benyttelse af materiellet og til bådehuset for et nærmere fastsat tidsrum.

Ved skader på materiellet foranlediget af grov uagtsomhed kan en enig bestyrelse pålægge skadevolderen at udrede et erstatningsbeløb.

Medlemmer, hvis tilstedeværelse indenfor klubben anses for skadelig for klubbens virksomhed eller udviser grov usportslig og umenneskelig optræden, kan ekskluderes af en enig bestyrelse, med appelret til en ekstraordinær generalforsamling, som det ekskluderede medlem kan forlange indkaldt af bestyrelsen i løbet af 14 dage efter reglerne i § 8.

Foreningens ophævelse

§ 12
Bestemmelse for klubbens ophævelse kan kun ske med 2/3 stemmers flertal på en generalforsamling, hvor 2/3 af samtlige aktive medlemmer er tilstede.

Dersom der opnås 2/3 flertal for ophævelsen; men der er ikke mødt tilstrækkeligt mange medlemmer op til at gøre generalforsamlingen beslutningsdygtig, kan ophævelsen dog vedtages på en ny i den anledning indkaldt generalforsamling med 2/3 stemmers flertal uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Roklubbens eventuelle værdier indsættes på en spærret konto med henblik på videreførsel af ro- eller kano- og kajaksport, fortrinsvis for børn og unge, i Mariagerfjord kommune.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling tirsdag, den 26. februar 2013 med øjeblikkelig ikrafttræden.

Vedtagelse

Vedtaget på den ordinære generalforsamling tirsdag, den 26. februar 2013 med øjeblikkelig ikrafttræden.

Dirigent: Peter Schaarup                        Formand Michael Christiansen